ESOMI

cab5.jpg

Xeografías do traballo de coidados. Implicacións da privatización sobre a creación de emprego

Descrición

Entidade financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.

Periodo: 2012 - 2015. 

Investigadora principal: Raquel Martínez Buján.

Resumo

Este proxecto de investigación propón unha análise comparativa a escala rexional da organización social dos coidados destinados ás persoas maiores.  Isto é, identificar as pautas nas que as tarefas de atención persoal repártense entre o estado, o mercado e a familia. As dimensións básicas que explicarán as tendencias cara á privatización da asistencia (o mercado como principal provedor de coidados a domicilio) ou cara ao familismo (propensión a que o traballo de coidados sexa efectuado por parentes próximos) serán por unha banda, a filosofía coa que se implementaron os recursos sociais e as prestacións económicas desenvolvidas pola Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia (LAPAD) e, por outra, a existencia dunha cultura de coidados que enraíza á familia e dentro dela ás mulleres, como dispensadoras básicas de asistencia e cuxa principal opción de mercantilizar esta tarefa é o servizo doméstico. 

Aínda que a LAPAD é de carácter estatal a súa xestión e implantación son competencias dos gobernos rexionais e locais polo que a provisión de coidados depende de decisións e prioridades políticas autonómicas, as cales á súa vez, están influenciadas por outros factores adicionais da contorna como a cultura de coidados, o acceso das mulleres ao mercado laboral e a extensión dun mercado privado de atención persoal, proceso no que cobra unha especial importancia as características do modelo migratorio ao ser as mulleres inmigrantes as que nos últimos anos desempeñaron o labor de coidadoras contratadas principalmente como empregadas de fogar. A diversidade na que se desenvolven estas variables en cada unha das Comunidades Autónomas xustifica a incorporación de cada unha delas á análise e mostra a conveniencia de realizar un exercicio comparativo de ámbito rexional. 

Exponse tres obxectivos xerais. En primeiro lugar, clasificar ás Comunidades Autónomas segundo o seu modelo de xestión dos coidados medidos a través de tres indicadores: a cobertura dos servizos sociais e das prestacións económicas destinadas aos coidados de longa duración, o desenvolvemento do mercado privado de coidados a domicilio e a intensidade dos coidados familiares. En segundo lugar, identificar a diversidade das fórmulas de asistencia presentes no mercado privado e estudar as súas modalidades de traballo remunerado identificando os patróns diferenciais de inserción laboral entre as mulleres nativas e as estranxeiras. A partir das análises anteriores e en terceiro lugar, estimar a capacidade dos mercados rexionais para xerar emprego relacionado con actividades asistenciais nos fogares.

A metodoloxía utilizada buscará a complementariedade entre os enfoques cualitativos e cuantitativos. Realizaranse entrevistas en profundidade para identificar as estratexias familiares de provisión de coidados, a segmentación laboral do sector privado de asistencia e a xestión política dos recursos sociais da LAPAD. A análise cuantitativa partirá dunha explotación de fontes de datos secundarias de padróns e enquisas que describan a realidade social e económica das contornas rexionais e permitan clasificar mediante modelos de análises estatísticas as diversas tipoloxías da organización social dos coidados e cuantificar o crecemento do emprego privado neste sector.

 

 

 

Eventos

 
ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook