ESOMI

cab6.jpg

Requisitos de acceso común

  • Ter superados os créditos do primeiro ciclo dunha titulación oficial de dous ciclos.
  • Resolución reitoral de admisión para aquelas persoas que superasen 180 créditos que comprendan a totalidade dos contenidos formativos comúns dun título de grao.
  • Outras condicións de acceso (idiomas, probas etc.)
  • - Tras o período de preinscrición, se o número de solicitudes que cumpren cos criterios de admisión supera o máximo de prazas ofrecidas, a Comisión de Selección do Mestrado activará un proceso de selección sobre os seguintes méritos, debidamente xustificados, e baremo:

Selección del máster activará un proceso de selección sobre los siguientes méritos, debidamente justificados, y baremo:

I. Titulación:
1. Título de segundo ciclo ou grao en Ciencias Sociais e Xurídicas, ou equivalente estranxeiro: 15 puntos.
2. Título de primeiro ciclo en Ciencias Sociais e Xurídicas, ou equivalente estranxeiro: 10 puntos.
3. . Título de segundo ciclo ou grao noutras áreas académicas, ou equivalente estranxeiro: 5 puntos.

II. Expediente académico: ate 35 puntos.

III. Experiencia profesional e de voluntariado en temas relacionados con migracións internacionais: até 35 puntos.

IV. Outros méritos (coñecemento de idiomas, estadías no estranxeiro, achegas científicas e outra formación afín aos contidos deste mestrado): até 15 puntos.

Durante o mes de febreiro do curso en vigor, abrirase outro procedemento de solicitude para a admisión aos módulos ou ás materias específicas que se imparten no segundo cuadrimestre.

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook