ESOMI

cab5.jpg

Que se aprende

Competencias completas do estudo

Competencias xerais:

CX1 Comprender e integrar coñecementos complexos para traducilos en propostas de investigación e en programas de intervención en contextos sociais problemáticos.
CX2 Formular unhaanálise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculado aosfeitossociais sobre os que se traballa.
CX3 Deseñar, aplicar e avaliarproxectos de investigación en ciencias sociais relacionados cos procesos e situacións de exclusión social.
CX4 Dirixir e coordinar equipos de investigación e profesionais de carácter multidisciplinar que traballen nos principais ámbitos da exclusión social.
CX5 Elaborar e defender informes, proxectos e memorias no campo das ciencias sociais.
CX6 Valorar a adecuación das distintas ferramentas teóricas, metodolóxicas e técnicas para as preguntas e obxectivos específicos expostos sobre a realidade social e as políticas sociais.
CX7 Dar respostas innovadoras e orixinais ante situacións problemáticas emerxentes relacionadas coa exclusión social.
CX8 Aplicar a perspectiva comparada na comprensión das problemáticas sociais e das respostas e solucións políticas.
CX9 Aplicar unha perspectiva interdisciplinar na análise e valoración de problemáticas de exclusión e políticas sociais de inclusión e cohesión.
CX10 Recoñecer e valorar os xuízos de valor e as evidencias nos argumentos que sosteñen as descricións e políticas sobre a realidade social.

Competencias específicas:

CE1 Determinar as dimensións e categorías adecuadas para o diagnóstico e análise científico das situacións de exclusión social.
CE2 Interpretar os feitos e políticas sociais desde as distintos paradigmas teóricos vixentes para a análise da exclusión.
CE3 Deseñar e desenvolver procesos de observación e documentación para o estudo das políticas e sistemas de benestar social.
CE4 Solicitar e interpretar a información suficiente para chegar a diagnósticos fiables sobre os riscos de exclusión e factores de vulnerabilidade social.
CE5 Interpretar as situacións e procesos de marginalización social e económica de colectivos desde unha perspectiva histórica e macro estrutural.
CE6 Avaliar a capacidade e eficacia das medidas de intervención para corrixir ou previr situacións e procesos de exclusión social.
CX7 Identificar e valorar a posibilidade de intervención e prevención en procesos de conflitividade social.
CE8 Identificar procesos e factores de cohesión social, e deseño de medidas para a súa potenciación.

Competencias específicas para o módulo migracións:

CEM1 Demostrar coñecementos avanzados sobre os principais movementos migratorios ao longo da historia e a súa relación con procesos de conflitividade e de cohesión social nas sociedades de orixe e destino.
CEM2 Dominar as principais ferramentas conceptuais e técnicas que permiten definir un colectivo e problemática migratoria como obxecto de estudo e análise.
CEM3 Demostrar un coñecemento avanzado e crítico sobre as principais teorías e debates académicos actuaisao redor das dinámicas migratorias e aos procesos de integración dos colectivos migrantes.
CEM4 Explicar os principios básicos que orientan os distintos tipos de políticas migratorias existentes, e a análise da súa eficacia e o deseño e xestión das mesmas.
CEM5 Explicar os principios básicos que rexen a comunicación intercultural e os mecanismos que operan como barreiras culturais nas relacións interpersoais e entre colectivos.
CEM6 Actuar como profesional competente e cualificado/a en o ámbito da análise das Migracións internacionais e do traballo con colectivos migrantes.

Competencias específicas para o módulo de xénero:

CEG1 Demostrar coñecementos avanzados sobre a evolución histórica da discriminación das mulleres e dos marcos ideolóxicos e teóricos que xustifican e confrontan as desigualdades de xénero.
CEG2 Dominar as ferramentas conceptuais e metodolóxicas para identificar e analizar os mecanismos de exclusión e a vulnerabilidade vinculados ás ancoraxes patriarcais do sistema social.
CEG3 Aplicar a perspectiva de xénero como enfoque epistemológico e metodoloxía de investigación e de intervención sobre a realidade social.
CEG4 Examinar contextos e situacións de violencia e discriminación de xénero e sexual desde unha perspectiva teórica complexa e comprometida.
CEG5 Explicar os principios básicos que orientan os distintos tipos de políticas de igualdade desenvolvidos e as claves para avaliar a eficacia das mesmas.
CEG6 Actuar como profesional competente e cualificado/a en o ámbito do diagnóstico, desenvolvemento e xestión de políticas de igualdade de xénero.

Competencias específicas para o módulo envellecemento e transformacións familiares:

CEE1 Explicar os procesos de exclusión vinculados ás transformacións da estrutura familiar e por idades das sociedades.
CEE2 Manexar ferramentas conceptuais e metodolóxicas para a análise da vulnerabilidade asociadas a formas de convivencia e a determinados grupos de idade.
CEE3 Identificar as dinámicas interxeracionais, biolóxicas e socioeconómicas que xeran situacións de exclusión.
CEE4 Identificar situacións e procesos de segregación de colectivos vulnerables asociados ao envellecemento demográfico.
CEE5 Actuar como profesional competente e cualificado/a en o ámbito do deseño, xestión e avaliación de proxectos de investigación e políticas sociais sobre situacións de dependencia.
CEE6 Actuar como profesional competente e cualificado/a en o ámbito do deseño, xestión e avaliación de políticas de intervención dirixidas á conciliación familiar e ás necesidades dos maiores.

 

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook